سنگ جدول گرانیت محصولی از شرکت نگین سنگ کویر

جدول سنگی گرانیت ، یکی از اقتصادي ترین و زیباترین مصالح ساختمانی و عمرانی در ایران است.جدول سـنگی بـا در نظـر گرفتن عمر آن و مقایسه با سایر مصالح از جمله بتن اقتصادي تر است. در حالی که عمر آن لااقل بیست برابر عمر بتن است.

مزایاي استفاده از جداول سنگی در فضاهاي مختلف :

– استفاده از جداول سنگی ، فضاهاي شهري را زیباتر و بادوام تر میکند و کیفیت آنها را بالا میبرد.

– با در نظر گرفتن عمر مفید جدول بتنی و مقایسه آن با عمر چندصدساله جدول سنگی، استفاده از جدول سنگی اقتصادي تر است.

– با استفاده از جدول سنگی به جاي بتنی در معابر و خیابـانهـا، نـه تنهـا عمـر جـداول طـولانی مـی شـود بلکـه هزینه هاي نگهداري و رنگ آمیزي آن نیز کاهش می یابد؛ زیرا سنگها، خودرنـگ هـستند و داراي رنـگهـاي متنوعی میباشند که میتوان به جاي رنگ آمیزي جداول از نظر الزام ترافیکی و راهنمایی و راننـدگی (سـفید و سیاه بودن جداول)، از یک نوع سنگ با دو رنگ تیره و روشن استفاده کرد.

– جداول سنگی، نسبت به بتنی با محیط زیست سازگارترند زیرا بتن همواره به عنوان نخاله و ضـایعات بـه خـارج شـهر منتقل و اراضی و کشت زارهاي پیرامون شهر را تخریب و ظاهر آنها را بدمنظر میکنـد؛ در حـالی کـه مـی تـوان حتی کوچکترین قطعه سنگ را براي تزئین استفاده کرد. 

– توسعه کاربرد سنگ به نفع اقتصاد ملی است زیرا از کاربرد مصالح غیرمقـاوم کاسـته شـده، از تخریـب طبیعـت پیرامون شهرها جلوگیري میگردد.‌

نمایش 1 تا 9 از 9 (مجموع 1 صفحه)