سنگ آنتیک رستیک محصولی از شرکت نگین سنگ کویر

نام سنگ: سنگ آنتیک رستیک

سنگهای رستیک، سنگهای ضخیمی هستند که اطراف آنها برش داده شده است و اصولا شکل هندسی منظمی در حین نصب ایجاد می کنند، این سنگها حالت طبیعی داشته و هیچگونه مواد شیمیایی در تولید آنها استفاده نمی شود.