کارخانه سگزی

اصفهان ، شهرک صنعتی سگزی کد پستی : 8139173348

مدیر عامل

مدیر عامل
مهندس محمود کریمی

(کارشناسی معدن و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی)

0913-129-4681
031-46412211
031-46412455
mahmood@neginstone.com

واحد بازرگانی

اصفهان خیابان شیخ صدوق کدپستی: 8163654973

رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره
جناب آقای احمد کریمی

(کارشناسی مدیریت بازرگانی)

0913-118-5343
031-36632840
031-36639770
info@neginstone.com

 مدیر فروش

مدیریت بازرگانی و فروش
سرکار خانم نگار آذری

(کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل)

0910-118-5343
031-36632840
031-36639770
info@neginstone.com

 مدیر حمل و نقل

مدیریت حمل و نقل بین الملل
سرکار خانم افروز نیلفروشان

(کارشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانی)

0913-308-5420
031-36642509
031-36639770
shipping@neginstone.com

 

 

 

 

 

 


کارخانه محمود آباد

اصفهان ، شهرک صنعتی محمودآباد کد پستی : 8161194334

مدیریت کارخانه

مدیریت کارخانه محمود آباد
مهندس محمدرضا جمشیدیان

(کارشناسی زمین شناسی)

0913-311-9449
031-33802240
031-33802256

mahmoodabad@neginstone.com


واحد تولید سنگ رودخانه

اصفهان ، جاده نایین

فروش سنگ رودخانه
0913-562-3009
031-46412211
031-46412455
Pebble@neginstone.com

معدن تراورتن ورتون

اصفهان جنب روستای ورتون

مدیریت معدن

مدیریت معادن
مهندس محمود فریدی

0910-398-5658
031-33807132
031-33802256
info@neginstone.com

واحد فروش ماشین آلات و لوازم وارداتی

اصفهان شهرک صنعتی محمود آباد

فروش ابزار آلات سنگ

مدیریت فروش لوازم وماشین آلات
مهندس مرتضی یحیایی

(کارشناسی مدیریت صنعتی)

0910-310-5343
031-33802240
031-32802256
info@neginstone.com