حضور شرکت نگین سنگ کویر در نمایشگاه های داخل و خارج از کشور


نمایشگاه ورونا ایتالیا سال 1398

نمایشگاه محلات سال 1398

نمایشگاه ورونا ایتالیا سال 1397

نمایشگاه ورونا ایتالیا سال 1396

نمایشگاه ورونا ایتالیا سال 1395

نمایشگاه اصفهان سال 1394

نمایشگاه تهران سال 1393

نمایشگاه ازمیر ترکیه سال 1392

نمایشگاه ازمیر ترکیه سال 1391

نمایشگاه مشهد سال 1390

نمایشگاه ازمیر ترکیه سال 1390

نمایشگاه تهران سال 1389