تقدیر نامه ها و گواهی حضور در نمایشگاه های داخل و خارج از کشور

 

 

صادرکننده قابل تقدیر، 1394

گواهی حضور در نمایشگاه آستانا، فروردین 1394

تقدیر نامه، خرداد 1394

گواهی حضور در نمایشگاه ازمیر-ترکیه ، فروردین 1392

گواهی حضور در نمایشگاه ایران-تهران ، مهر 1393

گواهی حضور در نمایشگاه ازمیر-ترکیه ، فروردین 1392

گواهی صادر کننده سال 1391

گواهی حضور در نمایشگاه ازمیر-ترکیه ، فروردین 1390

گواهی حضور در نمایشگاه ایتالیا-ورونا ، مهر 1389